Gwlad yn Dysgu gyda Hwb

Gwlad yn Dysgu gyda Hwb

Mae’n bleser enfawr gennym gyhoeddi bod CDSM Interactive wedi cael y contract eto i ddylunio, datblygu a darparu Hwb, sef y Llwyfan Dysgu Digidol Cenedlaethol, i bob ysgol yng Nghymru am dair blynedd arall.

Partneriaeth

Drwy weithio’n agos â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf, rydym wedi creu sylfaen gref i roi mynediad rhwydd i athrawon Cymru at amrywiaeth o wasanaethau o'r radd flaenaf gan gynnwys: storfeydd cynnwys digidol, lle i gydweithio ar-lein, dosbarthiadau rhithiol, meddalwedd llunio cynnwys tra modern ac offer asesu ar y cyd mewn amser real.

Ymateb

Cafwyd ymateb eithriadol gan ymarferwyr a dysgwyr. Mae’r lefelau defnyddio ac ymgysylltu yn uwch nag a welwyd erioed. Rydym yn falch tu hwnt fod Cymru’n arwain y ffordd o ran gweithredu dull dysgu digidol sy’n gydlynus ar gyfer y wlad i gyd. Dros y deuddeng mis diwethaf yn unig, mae can mil o ddefnyddwyr yn ychwanegol wedi mewngofnodi a defnyddio gwasanaethau Hwb. Mae’r mewngofnodiadau bob mis wedi treblu i dri chant saith deg mil gyda miliwn a thri chwarter o dudalennau wedi cael eu gweld ym mis Hydref yn unig. Mae athrawon yng Nghymru wedi creu dros fil chwe chant o leoedd cydweithio ar-lein (Rhwydweithiau) yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau a disgyblaethau. Rhyfeddol!

Wrth ein bodd

Does dim angen dweud ein bod ni wrth ein bodd â’r lefelau cyfranogaeth. Dyna’n union oedd ein bwriad pan ddechreuon ni weithio gyda Llywodraeth Cymru yn 2014. Ond sylfaen yn unig yw’r sylfaen a grëwyd gennym. Mae llawer mwy i ddod, ac rydym yn llawn cyffro ac yn methu disgwyl i rannu ein cynlluniau, ond cewch glywed am y rheini mewn blog yn y dyfodol.

Edrychwn ymlaen at y tair blynedd nesaf gyda brwdfrydedd ac uchelgais wirioneddol i gefnogi a chyfrannu at ddatblygiad plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, awgrymiadau neu gwestiynau am Hwb, byddem yn falch o glywed gennych. Wedi’r cyfan, cwmni yn Abertawe ydym ni, sy’n llawn rhieni â phlant sy’n byw ac yn dysgu yng Nghymru. Ein llwyddiant ni yw llwyddiant Hwb.

Hwyl!
CDSM